وَالتّینِ وَالزَّیتون؛ هلا، ای "طورِسینین"

ای سرزمینِ نازنین، مَهلا "فلسطین"

سرشاخه ی سبزو ثَمَر بارانِ زیتون

خونین شده مانند داغِ "دیرِ یاسین"

صدهاعروس ازحجله ها آواره گشتند

ماهِ صیام ازخونشان گردیده آذین

جانم فدای آسمانِ کودکانش

پَرپَر شوند از پهنه اش ناهید وپروین

کشتاروحصرِ غزّه درهر گاه و بیگاه

بدتر زِ "صبرا وشتیلا"های پیشین

دنیا شده بازیچه ی شورای فاسد،

در دست آمریکا بود او را فرامین

با اِدّعای کِذبِ اینها از "هلوکاست"

شیطان شود شرمنده ی افکارِننگین

چون"بانکی مون"درخوابِ خرگوشی لمیده

پوشیده پالانِ کجی وارونه پشمین!

"صهیون"جنایت می کند،"یانکی" حمایت

مرگا به آن کشتار واین تأییدِ وتبیین

وَهّابیِ و داعش خیانتکار و جانی

لعنت به کُلِّ ظالمین، هم آن و، هم این

سونامیِ کشتارِ غزّه جانگداز است

بر جانِ "صهیون" صدهزاران لعن ونفرین

ای قبله ی اوّل ؛ مُقاوم باش وبرجا

درجا نَزَن؛ حتّی زِ بُمبارانِ سنگین

کُشته اگر پُشته کنند از ما هزاران

هرگز نگردانیم از آیین روی واَز دین

فرموده ی روح خدا در گوش جانهاست

بایدشود مَحو اَز زمین این عضوِ چرکین

غلامرضا مهدوی

استهبان:: برچسب ها : فلسطین , خونین , صیام , خونشان , آواره , سرزمین , بازیچه , دنیا , فرامین , هلوکاست , افکار , ننگین , شیطان , پالان , پوشیده , وارونه , مرگا , کشتار , خیانتکار , داعش ,
ن : رضا
ت : دوشنبه 15 شهريور 1395


بیا ای بلا دیده ی مُبتلا

کجا می روی دَرگهِ ما بیا

بیا بنده ام من دوای توام

به نوعی منم مبتلای توام

بیا تا شوم مرحم زخم تو

نبینم گرفتاری و اخم تو

بیا با دل ریش خود پیش ما

مکُن چَندو چون با کم و بیش ما

بیا من جواب تو را می دهم

وَ مرحم به زخم تنت می نهم

کجا می روی تُرک تازی بس است

نکن شیطنت بچّه بازی بس است

مخورغم که روزی رسانت منم

وَ شیطانِِ جانِ تو را دشمنم

بیا مُبتلای بلا ، بنده ام

زِحُجب وحیای تو شرمنده ام

منم مهربان عاشق و یاورت

خدای بلند اختر و داورت

تو را بهترین داور و یاورم

فقط ازتهِ دل نما باورم

بیا بنده ام چشمِ دل وانما

زاَنفاسِِ امّاره پروا نما

زهرسو به سویت نظر می کنم

زحبل الوریدت گذر می کنم

بیا هرچه وهرکه هستی بیا

اگرهوشیاریّ ومستی بیا

مفرّی نداری به جز درگه ام

زِ خرگاه وخلوتگه ات آگه ام

مشو ناامید و هماره بیا

خطا گرنمودی دوباره بیا

شکستی اگرتوبه را، هم بیا

چوخواهی نیفتی به چاه اَم بیا

دوباره سه باره بیا توبه کن

زِ هر توبه ای یک تب نوبه کن

هزاران مثال تورادیده ام

گنه گُنده تر از تو بخشیده ام

مهدوی:: برچسب ها : گنده , شبهای , قدر , هزاران , بخشیده , توبه , نوبه , دوباره , نیفتی , شکستی , مفری , خرگاه , هوشیاری , خلوتگه , جبل الورید , انفاس , بهترین , داور , یاور , شیطنت ,
ن : رضا
ت : دوشنبه 15 شهريور 1395

غزل، نوحه ی کوه صبروحامی ولایت، (زینب س)

هفت آسمان از کربلا تا کوفه را با تو، عزا داشت

صبرِمصیبتهایت ای دُختِ علـی ، تنها خدا داشت

پشتِ صبوری از مصیبتهای این عالم شکستی

امّا دلت هرلحظه ای درآن سفر، ماتم سرا داشت

تـا دراسـارت ماجرای کربلا را زنـده کردی،

سـوزِدلت خونـابـه ها ئی ازجفا را درخفا داشت

باخیمه های آتشین زَینُ العِبادو جسمِ تب دار

این سرورو مـولای دین، صدکربلا درکربلاداشت

لیـلا زِداغ نوجوان وطفلِ معصومش به شبـها ،

خـوابِ پـریشـانِ روان، ازمـاجرای پُر بَلا داشت

اُمُّ البَنیـن آن مــادرِ شیـرانِ شَجعانِ دلاور،

خـونِ بَـصَـر، جـاری زِ روزِ پُربلای نینوا داشت

طفل سه ساله ، نـازنیـن دُردانه ی نابِ برادر،

با رأسِ بابا، در خرابه، یک شبی غوغا به پا داشت

هنگامه ی جان دادنش بانو رُقیّه ، همچو زهرا

برزخمِ تن،گلگون بدن، مرهم، زِشلاّقِ جفا داشت

رأسِ بـرادر ، در بـرابـر، بـرسـر نی ، صوتِ زیبا،

گلواژه هایِ نابِ قُرآنی زِ لب هایش صفا داشت

نیــزارِ بــازارِ اسـارت از غنـائـم ، بَـَرسـرِدست،

انـواعِ گُلهـای شکوفا ازشهیـدان؛ سـرجـدا داشت

آنجا گُلی خندان به روی نیزه ای فرقش دوتا بود

آلاله ای دیـگر بـه پیشـانـی رَدِ سنگِ بلا داشت

صـد اربعیـن بـرتوگذشت از کربلا تا کوفه و شام

اینها همه درخطبه ی غرّای تو، زیبا جلاداشت

بِـنـتِ اَسَــد ای وارثِ خونِ شـهیـدانِ ولایـت،

تنهـا شهامتهای تو، در کوفه ، مولا، مُرتضی داشت

«اُمُّ المَـصـائـِب» ؛ آفتـابِ کـربــلایِ دراســارت،

هرلحظه ی فریادِ دشمن کوبِ تو صد مرحبا داشت

ذکرِشکیبائیِّ تـو، در نینوا، چندین هزار است،

صبـرِمُصیبتهـایت ای زینب دراین دنیا، خدا داشت


غلامرضا مهدوی:: برچسب ها : قطره , مصیبت , صبر , شکیبا , ئینینوا , مرحبا , کوفه , مرتضی , اسارت , خطبه , ولایت , شکوفا , سرجدا , آلاله , نیزار , گلواژه , غنائم , خندان , پیشانی , غوغا ,
ن : رضا
ت : دوشنبه 15 شهريور 1395
ن : رضا
ت : دوشنبه 15 شهريور 1395
ن : رضا
ت : دوشنبه 15 شهريور 1395
ن : رضا
ت : دوشنبه 15 شهريور 1395
ن : رضا
ت : دوشنبه 15 شهريور 1395

(قصیده هجویه)

در مستی خود غرقند،اصحابِ ضرار انگار،

این قوم نمی ترسند، ازآتشِ نار* انگار

گه اَبیَض وگه اَسوَد، گه دوغ وَ دوشابند

هرروز به صد رنگند، درنقش ونگار انگار

دون مایه وبی دردند، شرمنده نمی گردند،

نادان و تهی مغزند، خاشاک وغبارانگار

شیطان صِفتند اینان، بی شرم وَ بی دینان،

برسجده همی سایند، سر پای دلار انگار

"لات" و"هُبَل" و"عُزّی"، اِرثِ پدرِآنان

درجنگِ خداهستند ، با دار وندار انگار

تا باد به سردارند، جُزفتنه نمی دانند،

دردستِ عدو هستند، ابزارِ فشار انگار

صفیانیِ این دوران، جانی صفتند اینان

چون مرکبِ عَصّاران دائر به مدار انگار

این شِبهِ یهودیها، یا آلِ سعودیها،

کُفّارِ دیار انگار، بیگانه تبار انگار

هتّاکی و کلاّشی، تنها هنر آنان،

بویی نَبَرند اصلا ، ازعارُ وَقار انگار

گر حُرمتِ یک مؤمن، برتر بود از کعبه*

بِالله زده اند افسار برما چوحمار انگار

درسوگِ خوداین خانه، عمریست عزاداراست

ازشرِّهمین اشرار، با حالِ نزار انگار

تحقیرِ عَجَم تا کی، از سوی سبک مغزان

افزون شده این کردار، از حد و شمار انگار

درعمره و حج ماییم ، همواره خَسِ میقات

ازسگ صفتان زنهار، شد چاره ی کارانگار

تحریم کنید این حج، تحقیر مسلمانان

تعطیل کنید عُمره، بازار قمار انگار

رهبر دهدم فرمان، بر هدمش اگر، اَلآن

سربَرکنَمَش ازتَن، این توله ی مار انگار

آقا نظری بنما، برشیعه دراین وادی،

گردیده عدو کفتار، ازبهرشکار انگار

ای اهلِ یمن درخون؛ دستی به دعا بردار

شاید سببی سازد آن طـُرفه نگار انگار

غلامرضا مهدوی

سایر اشعار

--------------------------

* نار : جهنم، دوزخ

* امام صادق عليه السلام فرمودند:« اَلمُؤمِنُ اَعظَمُ حُرمَةً مِنَ الکَعبَة» حرمت مومن از حرمت کعبه بالاتر است. خصال، ص27.


ن : رضا
ت : دوشنبه 15 شهريور 1395
ن : رضا
ت : دوشنبه 15 شهريور 1395
ن : رضا
ت : دوشنبه 15 شهريور 1395
کربلا (1452 بازدید)
آل یهود (193 بازدید)
ولی نشد (188 بازدید)
چهره یانکی (175 بازدید)
رمضان آمده است (164 بازدید)
یاحسین(ع) (160 بازدید)
شب میثاق (159 بازدید)
شبهای قدر (157 بازدید)
ماتم حسین(ع) (155 بازدید)
برای تبادل لینک ابتدا مارا با مشخصات زیر لینک کنید :

دل سروده هام


http://mahdavi.mizbanblog.com


سپس مشخصات لینک خود را ارسال کنید تا به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

عنوان :
آدرس :
کد امنیتی : ریست تصویر
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]